Sök

Naturreservatet

Blomstrande strandängar, en lummig lövskog och en av Europas viktigaste våtmarker. Hornborgasjöns naturreservat är en unik plats med höga naturvärden.

Rik våtmark

Hornborgasjöns naturreservat är cirka 4000 hektar stort. Det bildades år 1997, efter omfattande restaurering. Största delen av reservatet består av sjön som är en mil lång och omkring tre kilometer bred, men på de flesta ställen är den knappt en meter djup. Därför är det egentligen mer än våtmark än en sjö.

Den grunda våtmarken är naturreservatets pulserande hjärta. Under vattenytan simmar bland annat gädda, ruda och abborre samt mängder av vattenlevande insekter. Här finns bland annat vattenlevande skalbaggar som kallas för dykare. Ur vattnet skjuter vattenlevande växter upp och t.ex frodas här ovanligt många arter av kransalger.

Bild: Dykare

Fågelparadis

Den stora tillgången på föda i form av insekter, alger och vattenväxter är en av anledningarna till att fåglar älskar Hornborgasjön. Tiotusentals fåglar besöker sjön varje år. Många arter häckar här medan andra passerar sjön på sin flytt.

Hornborgasjön är platsen där du kan få uppleva fåglar på nära håll. En av flera bra platser är Fågeludden på sjöns västra sida där naturum Hornborgasjön ligger. Här finns det handikappanpassade spänger som leder dig ut över vattnet.

Nio besöksplatser

I Hornborgasjöns naturreservat hittar du en rik och varierande natur. I reservatet ryms bland annat strandängar, lövskog och rika betesmarker.

Totalt finns det nio olika besöksplatser runt om i reservatet. De är alla väl värda ett besök. Läs mer om besöksmålen under sidan om våra vandringsleder.

Bild: Fäholmens fågeltorn

Lång historia

Vart du än tar dig i naturreservatet så märks att det här är ett landskap som brukats av människor i tusentals år. Spåren syns i form av vackra stenmurar, träd som hamlats och gamla betesmarker.

I det vackra kulturlandskapet vid Bolums lider på den östra sidan av sjön syns historiens spår. Här är växterna beroende av betesdjur och slåtter. Växter som jungfrulin, jordtistel, brudbröd och backklöver trivs här. Utan den skötsel som sker i naturreservatet idag skulle många arter försvinna.

Bild: Fyrbent naturvårdsarbetare

Omgivet av berg 

Det finns flera unika berg i Hornborgasjöns närhet. Bergen är av en typ som kallas platåberg. De är uppbyggda på ett speciellt sätt. Med lager av olika bergarter staplade ovanpå varandra. De innehåller bland annat bergarter som bildades redan för 1700 miljoner år sedan! 

Tre av bergen syns som siluetter som ramar in Hornborgasjön. Det är platåbergen Billingen, Mösseberg och Kinnekulle. Närmast naturum, på sjöns östra sidan, finns den södra delen av Billingen. Den högsta punkten på Billingen ligger 299 meter över havet. 

Bild: Platåberget Billingen 

Hornborgadokumentet

Hornborgasjöns fältstation bildades för 40 år sedan med syfte att bevaka och dokumentera Hornborgasjöns utveckling. Den idéella föreningen har alltsedan dess gjort årliga inventeringar av fågellivet. Bland annat inventerar man simfåglarna i sjön under ett antal veckor på våren och hösten. 

Fältstationens arbete är enormt viktigt för att kunna följa utvecklingen av sjön efter restaureringen men även i ett större globalt perspektiv för att se vad som händer med fågelfaunan. 

Varje år sammanställs fältstationens arbete med inventeringar i ett dokument som du hittar här. 

Bild: Skrattmås med ungar

Karta över Hornborgasjöns naturreservat

Besöksplatser i reservatet

Det finns nio besöksplatser i Hornborgasjöns naturreservat. De är illustrerade på kartan ovan. Vid flera av besöksplatserna finns det vandringsleder och fågeltorn. 

1. Utloppet

2. Ore backar

3. Trandansen

4. Hångers udde

5. Almeö

6. Ytterberg

7. Fågeludden

8. Bolums lider 

9. Fäholmen